Produkty

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.  a Zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v zneni neskorších predpisov.   spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo /vydané a prijaté faktúry, prijaté a vydané...

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.  a Zákonom o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.   vedenie peňažného denníka, vedenie pokladničnej knihy, evidencia vydaných/prijatých faktúr, evidencia DPH, ...

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd a personalistiky v súlade s platnou legislatívou /Zákonník práce, Zákon o sociálnom zabezpečení, Zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov/.   vyhotovenie pracovnej zmluvy, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov, výpočet...

Účtovné a ekonomické poradenstvo

Neustále sa meniaca legislatíva kladie vysoké nároky na riadenie podniku a vedenie účtovníctva. Preto si Vám dovoľujeme ponúknuť aj tieto naše ďalšie služby.   upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní, na zmeny v legislatíve, registrácia daňových subjektov na daňovom...