Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.  a Zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v zneni neskorších predpisov.

 

  • spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo /vydané a prijaté faktúry, prijaté a vydané pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady/,
  • vedenie hlavnej knihy,
  • vedenie účtovného denníka,
  • vedenie pokladničnej knihy,
  • evidencia dane z pridanej hodnoty,
  • evidencia vydaných/prijatých faktúr,
  • evidencia jázd,
  • spracovanie účtovnej závierky,
  • vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmov PO a ostatné dane podľa platnej legislatívy.